ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพ LPA ประจำปี 2559
  รายละเอียด :
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ LPA ประจำปี 2559
......................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ LPA ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 โดยผลการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการบริหารจัดการ จำนวน 34 ข้อ คะแนนเต็ม 170 คะแนน คะแนนที่ได้ 135 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.41 คะแนน
2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา จำนวน 36 ข้อ คะแนนเต็ม 180 คะแนน คะแนนที่ได้ 148 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.23 คะแนน
3. ด้านบริหารงานการเงินและการคลัง จำนวน 41 ข้อ คะแนนเต็ม 160 คะแนน คะแนนที่ได้ 107 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 66.87 คะแนน
4. ด้านการบริการสาธารณะ จำนวน 17 หัวข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน คะแนนที่ได้ 228 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.00 คะแนน
เมื่อเปรียบเทียบการประเมิน LPA ปี 2558 กับการประเมิน LPA ปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ มีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.80

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงขอประกาศผลการประเมินระเบียบกระทรวงมหาดไทย เป็นประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ LPA ประจำปี 2559 ให้ทราบโดยทั่วกัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559


สมโชค อินณรงค์
(นายสมโชค อินณรงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 212 คน