ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เ งิ น เ พิ่ ม แ ล ะ ค่ า ป รั บ
  รายละเอียด : เ งิ น เ พิ่ ม แ ล ะ ค่ า ป รั บ
ง่ายๆ
👉 ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลังจาก 30 กันยายน 2563 เสียเงินเพิ่ม ร้อยละ1 ต่อเดือน
🔻ของเงินที่ต้องชำระภาษีส่วนค่าปรับ

1️⃣หากมาชำระก่อนได้รับหนังสือเตือน เสียค่าปรับ ร้อยละ10
🔻ของเงินที่ต้องชำระภาษี
2️⃣หากมาชำระภายในกำหนดของหนังสือเตือน เสียค่าปรับ ร้อยละ20
🔻ของเงินที่ต้องชำระภาษี
3️⃣หากมาชำระหลังจากที่กำหนดของหนังสือแจ้งเคือน เสียค่าปรับ ร้อยละ 40 🔻ของเงินที่ต้องชำระภาษี
ตามข้อกฎหมายนี้ค่ะ👏👏
✅❤️✅❤️✅❤️
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ชาระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ
สี่สิบของจำนวนภาษีค้างชำระ เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ชาระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา ๖๑
ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละสิบของจำนวนภาษีค้างชาระ
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด แต่ต่อมาได้ชาระภาษี
ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา ๖๑ ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละยี่สิบของจำนวน
ภาษีค้างชำระ
มาตรา ๗๐ ผู้เสียภาษีผู้ใดมิได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ
หนึ่งต่อเดือนของจำนวนภาษีค้างชำระ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ มิให้นำเบี้ยปรับมารวม
คำนวณเพื่อเสียเงินเพิ่มด้วย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 82 คน